Hlavní nabídka
Hlavní strana
Historie obce
Fotoalbum
Kronika

Obecní úřad
Členové zastupitelstva
Kontakt
Rozpočet

Uživatelé...
Login:
Heslo:

   
 
 
Uživatel: Nepřihlášen
Rozpočet->Rozpočet 
vytisknout
RozpočetRozpočet obce na rok 2006

ROZPOČET OBCE ZBILIDY NA ROK 2006

         (v tis. Kč)
Příjmová část celkem

1 347
tř. 1 - Daňové příjmy


pol. 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkč.požitků
190
pol. 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti
30
pol. 1121 Daň z příjmů právnických osob
200
pol. 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
0
pol. 1211 Daň z přidané hodnoty
300
pol. 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
65
pol. 1341 Poplatek ze psů
2
pol. 1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství

pol. 1345 Poplatek z ubytovací kapacity
0
pol. 1361 Správní poplatky
1
pol. 1511 Daň z nemovitosti
150
CELKEM

938
tř. 2 - Nedaňové příjmy


§ 1031 Pěstební činnost - lesní hospodářství
200

2111 - Prodej dřeva 200


0
§ 2310 Pitná voda
130

2111 - vodné 130
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
16

2111 - Smluvní cena - právnické osoby 6

2111 - Poplatek za separ ECOCOM 10
§ 6171 Činnost místní správy
54

2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 14

2132 - Příjmy z pronájmu nemovitostí 40
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
2
§ 6399 Finanční operace j.n.
3
CELKEM

405
tř. 3 - Kapitálové příjmy


§ 6171 Činnost místní správy
0

3111 - Příjmy z prodeje pozemků 0
CELKEM

0
tř. 4 - Přijaté dotace


pol. 4112 Neinv.přij.dotace ze SR v rámci souhr. dot.vztahu
2

výkon státní správy (zálohově) 2 2
CELKEM

4
Výdajová část celkem

1 350
tř. 5 - Běžné výdaje


§ 1031 Pěstební činnost v lesním hospodářství
92

5021 - Ostatní osobní výdaje 50

5031 - Povinné poj. na soc. zbezpečení 13

5032 - Zdravotní pojištění 5

5139 - Nákup materiálu 2

5156 - Pohonné hmoty 2

5169 - Nákup služeb 20
§ 2212 Silnice
35

5171 - Opravy a udržování 15

5169 - Prohrnování 20
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy
30

Dopravní obslužnost 30
§ 2310 Pitná voda
176

5021 - Ostatní osobní výdaje 27

5031 - Povinné poj. Na soc. zbezpečení 7

5032 - Zdravotní pojištění 2

5139 - Nákup materiálu 10

5154 - Elektrická energie 40

5169 - Nákup služeb 50

5171 - Opravy a udržování 40
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
347

5021 - Ostatní osobní výdaje 13

5031 - Povinné poj. na soc. zbezpečení 3

5032 - Zdravotní pojištění 1

5154 - Elektrická energie 10

5169 - Nákup služeb 20

5171 - Opravy a udržování - Kabel + oprava ČOV 300
§ 3113 Základní školy
80

5321 - dotace V. Jeníkov 48

5321 - dotace Dušejov 10

5321 - dotace Jihlava 22
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury
2

5021 - Odměna za vedení kroniky 2
§ 3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
70

5021 - Ostatní osobní výdaje


5031 - Povinné poj. na soc. zbezpečení


5032 - Zdravotní pojištění


5155 - Pevná paliva 60

5171 - Opravy a udržování 10
§ 3631 Veřejné osvětlení
40

5154 - Elektrická energie 35

5171 - Opravy a udržování 5
§ 3635 Územní plánování


6121 - Projekt cesta

§ 3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu
20
§ 3722 Sběr a svoz kománálního odpadu
120
§ 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů
15
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
40

5021 - Ostatní osobní výdaje 22

5031 - Povinné poj. na soc. zbezpečení 5

5032 - Zdravotní pojištění 2

5156 - Pohonné hmoty 1

5169 - Nákup služeb


5171 - Opravy a udržování 10
§ 6112 Zastupitelstva obcí
66

5023 - Odměny členů zastupitelstva 66
§ 6171 Činnost místní správy
173

5021 - Ostatní osobní výdaje 44

5031 - Povinné poj. na soc. zbezpečení 11

5032 - Zdravotní pojištění 4

5136 - Knihy, pomůcky 15

5139 - Nákup materiálu 7

5154 - Elektrická energie 25

5161 - Služby pošt 1

5162 - Služby telekomunikací 20

5163 - Služby peněžních ústavů 5

5167 - Služby školení a vzdělávání 1

5169 - Nákup služeb j.n. 5

5171 - Opravy a udržování 10

5173 - Cestovné 14

5175 - Pohoštění 5

5194 - Věcné dary 4

5362 - Platby daní a poplatků 2
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
24

5141 Úroky 20

5163 Služby peněžních ústavů 4
CELKEM

1 330
tř. 6 - Kapitálové výdaje


§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
20

6125 – Křovinořez 20
§6171 Činnost místní správy
0
CELKEM

20
tř. 8 - Financování


pol. 8124 Uhrazené splátky dlouh.přijatých půjčených prostředků (-)
-130
pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
132

kladné číslo = čerpání ze zůstatku, záporné číslo = zvýšení zůstatku

CELKEM

2

Zvýšit příjmy nebo snížit výdaje vč. třídy 8 financování o:
0
Schváleno zastupitelstvem obce dne 2.12.2005Zpět